ویزا ی کار به آمریکا برای افراد با مدرک لیسانس و بالاتر

مصاحبه آزیتا شیرازی با ندا زمان وکیل مهاجرت در مورد شرایط گرفتن ویزا ی کار به آمریکا
http:IFTtv.com/Neda.Zaman
http:NedaLaw.com