نسخه تلاقی تمدنها ، نسخه انقلاب‌های رنگین برای کدام مناطق برای کدام ملت ها؟

داعش از مدیا تا واقعیّت ، نگاهی‌ به کارکرد نسخه‌های تلاقی تمدنها و انقلاب‌های رنگین در کشور‌های مختلف و…. با دکتر یونس پارسا بناب کارشناس تاریخ سیاسی و علوم سیاسی
www.IFTtv.com/Younes.Parsabenab