مسابقه موفقیت، برنده یا بازنده؟

مصاحبه آزیتا شیرازی با دکتر نهضت فرنودی: ۱-مسابقه موفقیت و تاثیرات آن بر روی روابط. ۲- نخواستن فرزند آگاهی‌ از مسئولیت یا آسیب در کودکی؟