قلم‌ها و بلندگو‌های اجاره ای: عملکرد برخی‌ از ایرانیان به عنوان سخنگویان دشمنان مردم ایران

اخبار ایران و گزارش‌های خاور میانه برنامه‌ای از دکتر محمد سهیمی

www.IFTtv.com/Muhammad.Sahimi