فرا درمانی: علمی‌ یا غیر علمی‌؟ – قسمت اول – Faradarmany

گفتگو با رکسانا حقیقت طلب و دکتر شهریار در ارتباط با رابطه علم با فرا درمانی و تجربه‌های مختلف در درمان برخی‌ از بیماری ها