مرگ پول و بزرگترین بحران اقتصادی تاریخ

نگاهی‌ به آخرین کتاب جیم ریکاردز “مرگ پول”، اقتصاد جهانی‌ به سوی تورم یا انقباض و

در گفتگو با دکتر خشایار شجاعتی