‘ساختار سیاسی اسراییل’

اسراییل تنها دمکراسی مستقردر منطقه خاورمیانه است، منطقه یی که مردمش سالهاست برای دمکراسی می جنگند. با این نظر مخالفید یا موافق؟

Category: IRAN, Politics