روان شناسی‌ جراحی‌های زیبایی در زنان با دکتر نهضت فرنودی

Interview with Dr. Nehzat Farnoody about: Psychological Aspects of Plastic Surgery, what compels women to go under the knife?