روان شناسی‌ اعتراضات از طریق برهنه نمایی

در مصاحبه این هفته با دکتر نهضت فرنودی: اعتراضات برهنه نمایی و حقوق زنان، برهنه نمایی آنتی تز‌ حجاب، فرستادن کودکان به مدارس مذهبی‌