بنیاد گرایی اسلامی و بنیاد گرایی یهودی: تفاوت ها ، تشابهات، ریشه ها، تاریخ ، هدف و دلایل گسترش آن

دکتر یونس پارسا بناب: بنیاد گرایی اسلامی و بنیاد گرایی یهودی

www.IFTtv.com/Younes.Parsabenab