برنامه پرگار .شادی چیست؟

شادی چیست؟ منبع شادی را کجا می توان یافت؟
مهمانان برنامه: ناصر کاخساز، مصطفی آزمایش، بهادر بهرامی و فریبا ناطق.