اقتصاد جهانی‌ در آستانه‌ سقوط؟ – ایران: اشغال نظامی یا اشغال اقتصادی؟

قوانین جدید اداره مالیات بر روی پول در حسابهای خارج از آمریکا، نگاهی‌ به صحبتهای پاپ فرانسیس در ارتباط با شرایط اقتصادی سیاسی کنونی در دنیا، اقسد ایران در کدام مسیر ….. در مصاحبه با دکتر خشایار شجاعتی