نگاهی‌ به نسلی گم شده با ارزش‌های بی‌ ارزش با دکتر نهضت فرنودی

مصاحبه آزیتا شیرازی با دکتر نهضت فرنودی در ارتباط با نسلی گم شده با ارزش‌های ماشینی،مالی، مدرکی‌، مقامی و…. نسل شاه هان سانستی

www.IFTtv.com/Nehzat.Farnoody