آمریکا با بهره بالا، لوس انجلس با دست مزد‌های بالا و صندوق بین‌ المللی پول با یوان چین

Interview with Dr. Khashayar Shojaati (Economic Advisor & Financial Planner) on: U.S Economy and higher interest rates, higher min wages in Los Angeles, Global Currency Basket and China currency