آمار تکان دهنده از وضعیت اقتصادی مردم در آمریکا ، با دکتر مرتضی‌ محیط

اقتصاد واقعی‌ در آمریکا به کدام سؤ میرود، ترمیم یا رکود؟