آشنایی‌ با فرا درمانی در مصاحبه با رکسانا حقیقت طلب – برنامه اول

مصاحبه با رکسانا حقیقت طلب در مورد آشنایی‌ با موضوع فرا درمانی، درمان و فرا درمانی، فرا درمانگر و